Privacyverklaring – Hair App B.V.

  • Introductie
  • Doeleinden
  • Gegevens van sollicitanten
  • Openbaar maken van gegevens van sollicitanten
  • Het bewaren van gegevens van sollicitanten
  • Beveiliging
  • De rechten van sollicitanten

Contact Informatie

1. Introductie

Hair App B.V. (hierna aangeduid als “Hair App B.V.”) is gevestigd in Nederland. Hair App B.V. zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar externe en interne sollicitanten. Wanneer een sollicitant de vacaturepagina van Hair App B.V. bezoekt dan wel wanneer een sollicitant een externe pagina bezoekt waarop vacatures van Hair App B.V. zijn gepubliceerd, verzamelt Hair App B.V. informatie (persoonsgegevens) over de sollicitant, bijvoorbeeld aan de hand van webformulieren. Deze persoonsgegevens worden door Hair App B.V. op een eerlijke en wettige wijze gebruikt; dit betekent dat Hair App B.V. persoonsgegevens verzamelt en verwerkt conform van toepassing zijnde privacywetten. Bescherming van de privacy en de persoonsgegevens van sollicitanten is voor Hair App B.V. van het grootste belang en vormt een belangrijk onderdeel van de procedures voor de opzet, organisatie en implementatie van de wervingsactiviteiten van Hair App B.V.. Deze privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Hair App B.V. de gegevens van sollicitanten verwerkt en is van toepassing op de wervings- en selectieactiviteiten van Hair App B.V.. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om te kunnen blijven voldoen aan van toepassing zijnde wetten of aan gewijzigde zakelijke praktijken. Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen, want aanpassingen worden niet van tevoren gemeld.

2. Doeleinden

Persoonsgegevens die door de sollicitant aan Hair App B.V. worden doorgegeven (gegevens van sollicitanten), worden uitsluitend door Hair App B.V. gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken. Hair App B.V. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens uit zowel open sollicitaties als sollicitaties naar bestaande vacatures binnen Hair App B.V. Hair App B.V. verwerkt de gegevens van sollicitanten alleen voor wervingsdoeleinden. De wervingsdoeleinden van Hair App B.V. zijn: het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de huidige vacatures bij Hair App B.V. en de daarbij behorende kwalificaties, de communicatie van de wervings- en selectieprocedures van Hair App B.V., contact opnemen met sollicitanten voor een nadere kennismaking en/of het plannen van een sollicitatiegesprek, eventueel en indien relevant het contact opnemen met opgegeven referenten en/of opleidingsinstituten en het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere relevante vacatures. Met “verwerken” wordt bedoeld: het verzamelen, registreren, bewaren, organiseren, overdragen, aanpassen, wijzigen, opzoeken, raadplegen, gebruiken, beperken, bekend maken door middel van verzending, verspreiding of op andere wijze, vergelijken, blokkeren, vernietigen en wissen van wervingsinformatie.

3. Gegevens van sollicitanten

Hair App B.V. verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist én optioneel) rechtstreeks of d.m.v. formulieren, motivatiebrieven en/of aangehechte CV’s via de website van Hair App B.V. met URL https://www.hairapp.nl/kapper-vacatures/ dan wel via een externe vacaturewebsite. Hair App B.V. verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. Deze gegevens zijn in ieder geval de naam, adres, postcode, woonplaats, contactgegevens (telefoonnummer en e-mail), het geslacht en de geboortedatum van de sollicitant, opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, enz.) arbeidsgeschiedenis (vroegere bedrijfs, referenties, enz.). Voor alle functies wordt een verklaring van goed gedrag opgevraagd. Indien dit voor de functie noodzakelijk is, kunnen sollicitanten worden onderworpen aan een medische of psychologische keuring, dan wel aan een assessment. In dat geval worden aan de keurende arts, de psycholoog of degene die is belast met het assessment slechts die persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn met het oog op de keuring of het assessment.

Hair App B.V. verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die uw ras of etnische achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, eventueel lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksleven onthullen. Indien wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een sollicitant worden verzameld, vraagt Hair App B.V. hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de sollicitant.

De gegevens van sollicitanten die door Hair App B.V. worden verzameld en verwerkt zijn adequaat, relevant en niet overbodig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt. De gegevens van sollicitanten zijn zo nauwkeurig mogelijk en worden zo nodig door de sollicitanten en Hair App B.V. bijgewerkt conform de van toepassing zijnde wetten.

4. Openbaar maken van gegevens van sollicitanten

De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de werving- en selectie activiteiten binnen Hair App B.V. of die daarbij noodzakelijkerwijs zijn betrokken.

Hair App B.V. zal geen gegevens verstrekken van sollicitanten aan derde partijen, tenzij zij daartoe wettelijk is verplicht. Hair App B.V. draagt er zorg voor dat strenge beveiligingsnormen worden opgelegd aan deze derde partijen. Bij een eventuele fusie en/of overname kan Hair App B.V. informatie over sollicitanten onthullen aan de derde partij die bij de betreffende fusie en/of overname betrokken is, doch slechts aan bevoegd personeel dat bij de personeelswerving betrokken is.

Hair App B.V. verkoopt en verhandelt geen gegevens van sollicitanten aan enige derde partij. Hair App B.V. kan krachtens van toepassing zijnde wetten worden verplicht, bepaalde gegevens van sollicitanten te onthullen aan derden, bijvoorbeeld regeringsautoriteiten. Ook kan het nodig zijn dat Hair App B.V. krachtens van toepassing zijnde wetten gegevens van sollicitanten onthult om haar wettelijke rechten te beschermen.

5. Het bewaren van gegevens van sollicitanten

Hair App B.V. bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure bewaart Hair App B.V. de gegevens van sollicitanten

alleen indien Hair App B.V. dit wettelijk verplicht is. Tijdens de werving- en selectieprocedure kan Hair App B.V. de sollicitant toestemming vragen of Hair App B.V. de betreffende sollicitant mag benaderen voor toekomstige vacatures. Indien de sollicitant hiervoor toestemming verleent, worden de gegevens van de betreffende sollicitant maximaal één jaar bewaard. Indien de sollicitant hiervoor geen toestemming geeft, of in het geval een sollicitant wordt afgewezen, worden gegevens van de sollicitant vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure verwijderd. In het geval een sollicitant wordt aangenomen, dan worden de gegevens ingevoerd in de personeelsadministratie van Hair App B.V. en in die hoedanigheid bewaard tot einde dienstverband.

6. Beveiliging

Hair App B.V. maakt van een aantal technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen gebruik om de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van de gegevens van sollicitanten te waarborgen. Hair App B.V. heeft beveiligingstechnologieën geïmplementeerd om de opgeslagen gegevens van sollicitanten te beschermen tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik, wijziging, onwettige of abusievelijke vernietiging en/of verlies. Hair App B.V. blijft haar beveiligingsprocedures uitbreiden naarmate nieuwe technologieën beschikbaar worden. De toegang tot gegevens van sollicitanten is beperkt tot personeelsleden van Hair App B.V. die betrokken zijn bij de wervingsactiviteiten van Hair App B.V. Hair App B.V. personeelsleden zijn verplicht om de privacy te respecteren van sollicitanten die de website van Hair App B.V. bezoeken en om de gegevens van sollicitanten confidentieel te houden. Conform de van toepassing zijnde wettelijke vereisten zorgt Hair App B.V. voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de handmatige en elektronische verwerking van de gegevens van sollicitanten en ter voorkoming van eventueel misbruik ervan.

7. De rechten van sollicitanten

De sollicitant heeft recht op toegang tot zijn of haar persoonsgegevens die door Hair App B.V. worden bewaard. Hair App B.V. maakt de toegang tot gegevens van sollicitanten mogelijk door middel van een schriftelijk verzoek daartoe.

De sollicitant heeft eveneens het recht om Hair App B.V. te verzoeken, zijn of haar gegevens te corrigeren. Onder “corrigeren” wordt o.a. verstaan: het aanvullen, wissen, blokkeren of op andere wijze zorgen dat de gegevens van de sollicitant niet meer worden gebruikt. Hair App B.V. is alleen verplicht de gegevens van een sollicitant te corrigeren wanneer deze feitelijk onnauwkeurig, onvolledig of irrelevant zijn voor de doeleinden waarvoor Hair App B.V. de gegevens gebruikt.

De sollicitant heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthouder die verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van de regels die gaan over de bescherming van persoonsgegevens.

8. Contact Informatie

Deze contactinformatie kan alleen worden gebruikt voor vragen in verband met privacy. Informatie over vacatures bij Hair App B.V. of andere vragen die niet over privacy gaan worden niet beantwoord. Stuur al uw vragen en opmerkingen over deze privacy verklaring naar: info@hairapp.nl